Persoonsgegeven

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dus informatie die direct over iemand gaat, ofwel tot deze persoon te herleiden is. Iemands naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, de combinatie van postcode en huisnummer, burgerservicenummer,  IP adres of locatiegegevens zijn voorbeelden van persoonsgegevens.  Tot bijzondere persoonsgegevens rekent men: gegevens over iemands godsdienst, gezondheid, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, vakbond lidmaatschap.

Voor persoonsgegevens geldt dat verwerking alleen is toegestaan

  • als sprake is van ondubbelzinnige toestemming,
  • indien noodzakelijk als onderdeel van overeenkomst en/of onderdeel van wettelijke plicht (art. 8 Wbp)

Er dient dus sprake te zijn van een rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken. De wet stelt eisen aan de verzameling/verwerking van persoonsgegevens: Deze dient toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn (art. 11 Wbp)

De verantwoordelijke dient zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. (art. 13 Wbp).

Voor “bijzondere” persoonsgegevens  geldt ander regiem m.b.t. verwerking, geheimhouding, verstrekking (art. 16 t/m 24 Wbp).  Vooruitlopend op de AVG is sinds 1-1-2016 sprake van