Verwerken

Met verwerken wordt gedoeld op een al dan niet geautomatiseerde bewerking van persoonsgegevens. Onder “bewerking” valt het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wat wordt bedoeld met: