Besluit elektronische gegevensverwerking voor zorgaanbieders

Op 5 april 2011 verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel m.b.t. het landelijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Daarbij werd een motie aangenomen (motie Tan) waarin de regering werd verzocht om te komen tot een nadere wettelijke regeling m.b.t. de digitale dossiervorming en overdracht van gegevens. Met het publiceren van de nadere regels m.b.t. de elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders in de Staatscourant van 28-11-2017 is aan dit verzoek (van 5 april 2011!)  invulling gegeven. Het Besluit dat vanaf 1-1-2018 van kracht is, herbevestigt de reeds bestaande wettelijke verplichting m.b.t. de implementatie van de norm voor Informatiebeveiliging NEN7510 (NEN7512 en NEN7513). Die plicht werd in juni 2009 gekoppeld aan het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Klik hier voor het Besluit met een toelichting .